Trang chủ Truyền thông nội bộ Đại hội cổ đông 2020

Đại hội cổ đông 2020

root

Tháng Sáu 12, 2020

Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên – năm 2020

1. Thông báo mời họp và Chương trình Đại hội

                 Thông báo mời họp 30/6/2020.

                 Chương trình Đại hội

2. Công văn ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát

                Công văn ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát

3. Các biểu mẫu kèm theo:

               Biểu mẫu

Chuyên mục khác

Tin liên quan