CÁC TẬP TIN ĐÍNH KÈM
1. Chương trình Đại hội:
Link download
2. Mẫu xác nhận tham dự:
Link download
3. Mẫu giấy ủy quyền:
Link download